Contact

Leeuwarden.nieuws.nl is een onafhankelijk, online platform voor nieuws en informatie over de gemeente Leeuwarden.

Oftewel, naast nieuws en informatie over de stad Leeuwarden (Ljouwert), tevens nieuws en informatie over de dorpen: Aegum (Eagum), Friens, Goutum, Grouw (Grou), Hempens (Himpens), Idaard (Idaerd), Irnsum (Jirnsum), Lekkum, Roordahuizum (Reduzum), Snakkerburen (Snakkerbuorren), Swichum, Teerns (Tearns), Warga (Wergea), Warstiens, Wartena (Warten), Wirdum (Wurdum) en Wjtgaard (Wytgaard).

Maar tevens nieuws en informatie over de dorpen die nu nog onder de Gemeente Leeuwarderadeel vallen en in 2018 tot Leeuwarden zullen toetreden, te weten: Britsum, Cornjum (Koarnjum), Finkum (Feinsum), Hijum, Jelsum, Oude Leije (Aldeleie) en Stiens.

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met Leeuwarden.nieuws.nl wanneer u vragen, opmerkingen en/of tips heeft of als u zich wilt inschrijven voor de nieuwsbrieven. Maar ook als u bijvoorbeeld benieuwd bent naar de mogelijkheden om te adverteren of persberichten en beeldmateriaal wilt insturen.

U kunt Leeuwarden.nieuws.nl bereiken via Facebook of u kunt mailen naar [email protected] of middels onderstaand “contactformulier”.

Neem contact op

Oeps! We konden je formulier niet vinden.